DIPG254H05-2T315

DIPG254H05-2T315

双排5位(10P)正拨插脚脚距2.54/黑壳白柄BIH(2.54)

BIH(2.54)

DIPG254F03A-2T315

DIPG254F03A-2T315

间距2.54-2*3P高推双排3位正拨贴片脚距9.3/黑壳白柄BIS (2.54)

BIS(2.54)

DIPP127P03-2T230

DIPP127P03-2T230

贴膜平推双排3位6脚脚距1.27/黑壳白柄正拔H3 (1.27)

HS(1.27)

DIPG254H03W-2T540

DIPG254H03W-2T540

高推双排n位正拨卧插脚脚距2.54/红壳白柄 DA (2.54)

DA(2.54)

DIPG254C03-2T948

DIPG254C03-2T948

高推双排n位上下拨卧插脚脚距2.54/红壳白柄DSDP(2.54)

DP (2.54)

DIPG254HR-2T540

DIPG254HR-2T540

高推双排n位正拨插脚脚距2.54/红壳白柄DS(2.54)

DS(2.54)

收缩