TS48A-001

TS48A-001

规格:4.8mm*4.8mm

特点:包脚贴片,薄膜开关

TS37A-001

TS37A-001

规格:3.7mm*3.7mm*0.65

特点:正按带点 翘脚 薄膜开关

TS24AB-001

TS24AB-001

规格:2.4mm*2.8mm*0.65

特点:带点翘脚开关

TSJ37A-004

TSJ37A-004

规格:3.7mm*3.7mm*0.35

特点:四脚平脚 薄膜开关

TS37A-002

TS37A-002

规格:3.7mm*3.7mm*0.35

特点:弹片带点 翘脚 薄膜开关

TS45A-001

TS45A-001

规格:4.5mm*4.5mm*1.0

特点:直脚贴片 带外点

TS26A-005

TS26A-005

规格:2.6mm*3.0mm*0.65

特点:带点 四脚贴片 平脚开关

TS26A-004

TS26A-004

规格:2.6mm*3.0mm*0.5

特点:无点 翘脚 底部全封

TS26A-002

TS26A-002

规格:2.6mm*3.0mm*0.65

特点:带点 翘脚 底部全封

TS26A-001

TS26A-001

规格:2.6mm*3.0mm*0.65

特点:带点 翘脚 底部半封

TS76A-001

TS76A-001

规格:7.6mm*7.6mm*0.73

特点:正按 带外点 贴膜

TS20A-002

TS20A-002

规格:2mm*3mm*0.65

特点:外点黄膜 平脚 防尘

收缩